61 8 200 530

601 703 936

603 444 103

61 8 200 530

601 703 936

603 444 103

Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest COPY MASTER SP. J. z siedzibą w Skórzewie (60-185) ul. Jaworowa 7. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Przy zawieraniu umowy/zlecenia pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
– nazwisko i imiona,
– adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
– numer kontaktowy
– adres e-mail,
– numer ewidencyjny NIP,
– inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy lub innych obowiązków.
Bez tych danych nie moglibyśmy: wystawiać faktur, przechowywać informacji niezbędnych do rozpatrywania reklamacji.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia bądź wycofania wyrażonej zgody (czas obowiązywania wyrażonej zgody to 15 lat) , o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Pozyskiwane dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.
Odbiorcami tymi mogą być: organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), inni administratorzy (np. firma kurierska dostarczająca Państwu umowę z nami bądź składane zamówienia, banki).

W związku z przetwarzaniem osobowym przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie.
– prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do określonych celów.
– prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
– prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
– prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
– prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, wysyłać pytania dotyczące danych osobowych kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
– wysyłając e-mail na adres: rodo@copymaster.pl
– wysyłając na adres korespondencyjny: Copy Master Sp. J. 60-185 Skórzewo, ul. Jaworowa 7