61 8 200 530

601 703 936

603 444 103

61 8 200 530

601 703 936

603 444 103

Regulamin sklepu internetowego Copy Master

1. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego SKLEP.COPYMASTER.PL. Zarejestrowanie się w sklepie i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją sklepowego regulaminu.
2. Sklep internetowy SKLEP.COPYMASTER.PL jest własnością firmy COPY MASTER SP. J. z siedzibą przy ul. Jaworowej 7, 60-185 Skórzewo, NIP 7831621062, REGON 300408068, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000546488.
3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.
4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) i są podane w złotych polskich.
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
7. Informacje o towarach zamieszczone na stronach SKLEP.COPYMASTER.PL nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu Cywilnego.
8. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie COPY MASTER SP. J. oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
9. Cena oferowana przy towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia.
10. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail od firmy COPY MASTER SP. J. oraz na dodanie swojego adresu e-mail do naszej bazy w celu otrzymywania oferty handlowej.
11. Zamówiony towar będzie wysyłany przez firmę COPY MASTER SP.J..
12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.
13. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, za porozumieniem z COPY MASTER SP. J., opłata za dostawę zamówionych towarów może być dokonana przez COPY MASTER SP. J..
14. Koszty przesyłki uzależnione są od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz wagi przesyłki.
15. W przypadku złożenia zamówienia większego niż 5000 zł brutto i wyboru formy płatności za pobraniem, należy dokonać przedpłaty na poniższy numer konta bankowego w wysokości 25% wartości zamówionego towaru.
16. Przelewy należy przekazywać do banku Bank Santander na konto należące do Sprzedającego o numerze: 68 1090 1854 0000 0001 0592 5822
17. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).
18. Przy wysyłce paczki za pobraniem kurier może maksymalnie pobrać kwotę 5000 zł pobrania.
19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub uzależnić w takich przypadkach realizację zamówienia od dokonania przedpłaty.
20. Sklep realizuje zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy
(w praktyce jest to zazwyczaj 1-3 dni roboczych). W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w ciągu 5 dni.
21. COPY MASTER SP. J. dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach SKLEP.COPYMASTER.PL była aktualna, a oferowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku czasowej niedostępności zamówionego towaru, COPY MASTER SP. J. niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może w takiej sytuacji wycofać złożone zamówienie.
22. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
23. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić:
1. czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu ,
2. czy jest nienaruszona
3. czy jest zgodna z zamówieniem
24. Stwierdzenie w obecności kuriera uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest podstawową przesłanką do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.
25. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
26. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 25 niniejszego regulaminu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
27. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 25 niniejszego regulaminu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
28. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
29. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego do regulaminu formularza.
30. Zwracany towar należy niezwłocznie odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
31. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
32. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
33. Jeżeli konsument lub podmiot, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, koszt transportu podlega zwrotowi jedynie w wysokości najtańszej formy dostawy.
34. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wyszczególnionych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”.
35. Konsument lub podmiot, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
36. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
37. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
38. Reklamacje i korespondencję należy kierować na adres:
COPY MASTER SP. J.
ul. JAWOROWA 7, 60-185 Skórzewo
tel. (0-61) 820 05 30/ 899 33 33 (Opłata za połączenie według taryfy operatora)
39. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania żadnych przesyłek przesyłanych do niego za pobraniem.
40. Zamówienia złożone za pośrednictwem koszyka w sklepie internetowym realizujemy wyłącznie na terenie Polski.
41. Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 1 tygodnia, po tym okresie zamówienie może zostać anulowane. Anulowanie zamówienia nastąpi także w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w przeciągu 5-ciu dni od dokonania zamówienia z opcją przelewu bankowego.
42. Operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Załączniki do niniejszego regulaminu:
1. Wzór formularza odstąpienia od umowy
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest COPY MASTER SP. J. z siedzibą w Skórzewie (60-185) ul. Jaworowa 7. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
Przy zawieraniu umowy/zlecenia pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
– nazwisko i imiona,
– adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
– numer kontaktowy
– adres e-mail,
– numer ewidencyjny NIP,
– inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy lub innych obowiązków.
Bez tych danych nie moglibyśmy: wystawiać faktur, przechowywać informacji niezbędnych do rozpatrywania reklamacji.
Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia bądź wycofania wyrażonej zgody (czas obowiązywania wyrażonej zgody to 15 lat) , o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
Pozyskiwane dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.
Odbiorcami tymi mogą być: organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), inni administratorzy (np. firma kurierska dostarczająca Państwu umowę z nami bądź składane zamówienia, banki).
W związku z przetwarzaniem osobowym przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie.
– prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do określonych celów.
– prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
– prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
– prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
– prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, wysyłać pytania dotyczące danych osobowych kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
– wysyłając e-mail na adres: sklep@copymaster.pl
– wysyłając na adres korespondencyjny: Copy Master Sp. j. 60-185 Skórzewo, ul. Jaworowa 7
Utylizacja odpadów i zużyty sprzęt elektroniczny
W związku z obowiązywaniem Ustawy Spółka Copy Master podjęła szereg działań zapewniających funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:
Art. 35.
1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
2) prowadzącym zakład przetwarzania;
3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania od- padów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)).
2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
Art. 37.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.
W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.